O que significa Yo

Yo é uma palavra de origem Inglesa

yo em Espanhol significa I
yo em Espanhol significa leer su libro
yo em Espanhol significa ME ENCANTA
yo em Espanhol significa Oye
yo em Espanhol significa Sí
yo em Espanhol significa un
yo em Espanhol significa Word or phrase

Definição de yo

Possui 2 letras
Possui a vogal: o
Possui a consoante: y
Yo escrita ao contrário: oy
Yo escrita em linguagem l337: y0
Na numerologia yo é o número 4

Rimas com yo

 • suyo
 • Mayo
 • yoyo
 • whyo
 • yoyo
 • tuyo
 • mayo
 • Gayo
 • moyo
 • boyo
 • cuyo
 • kayo
 • rayo
 • Layo
 • hoyo
 • toyo
 • Payo
 • iyo
 • mayo
 • coyo

Anagramas de yo

 • oy


yips « yis « yite « yo » yobbo » yobbos » yobi