O que significa Panspermia

Panspermia é uma palavra de origem Inglesa

panspermia em Alemão significa Panspermie

Definição de panspermia

Possui 10 letras
Possui as vogais: a e i
Possui as consoantes: m n p r s
Panspermia escrita ao contrário: aimrepsnap
Panspermia escrita em linguagem l337: pan5p3rm1a
Na numerologia panspermia é o número 4

Rimas com panspermia

 • platycnemia
 • pyodermia
 • septaemia
 • hematospermia
 • panhyperemia
 • cyanemia
 • piarhemia
 • oligospermia
 • adermia
 • nosohemia
 • paranomia
 • melanemia
 • talasemia
 • lipaemia
 • typhaemia
 • nansomia
 • hypoinosemia
 • premia


pansinusitis « pansophic « pansophy « panspermia » panspermic » panspermy » pansy