O que significa Abhinaya

Abhinaya é uma palavra de origem Inglesa

abhinaya em Português significa Joao Ricardo
abhinaya em Alemão significa Abhinaya
abhinaya em Espanhol significa Abhinaya
abhinaya em Francês significa ludovic

Definição de abhinaya

Possui 8 letras
Possui as vogais: a i
Possui as consoantes: b h n y
Abhinaya escrita ao contrário: ayanihba
Abhinaya escrita em linguagem l337: abh1naya
Na numerologia abhinaya é o número 7

Rimas com abhinaya

  • upanaya
  • pitahaya
  • chaya
  • kalipaya
  • haya
  • baya
  • calisaya
  • baya
  • kabaya


abeyant « abfarad « abhenry « abhinaya » abhorred » abhorrently » abhorring